หน้าแรก
 
ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยสารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยสารบรรณ มุ่งเน้นการทำงานด้วยจิตสำนึกในความรวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ ประหยัด
มีไมตรีจิตและความจริงใจกับผู้รับบริการทุกระดับ ยึดถือ
“ คุณภาพงานเป็นหลัก ปริมาณงานเป็นรอง ”
 

 
หน้าแรก | ข้อมูลของหน่วยงาน |ติดต่อ
Copyrights ©2015,หน่วยสารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทร. 0-433-63116 , 0-4336-3211 , 0-4336-3237
เบอร์ภายใน 63116 , 63211, 63237 Fax. 0-4336-3319 E-mail : md011@kku.ac.th